Sport akademicki

Sport akademicki

1. Terminarz AME 2023

Piłka nożna - Tirana, Albania - 25 czerwca - 2 lipca
Tenis - Granada, Hiszpania - 3-9 lipca
Tenis stołowy - Ołomuniec, Czechy - 4-9 lipca
Piłka ręczna - Podgorica, Czarnogóra - 8-14 lipca
Badminton - Miszkolc, Węgry - 13-19 lipca
Piłka wodna - Miszkolc, Węgry- 13-19 lipca
Koszykówka 3x3 Debreczyn, Węgry - 15-19 lipca
Siatkówka - Braga, Portugalia - 16-23 lipca
Futsal - Split, Chorwacja - 18-26 lipca
Sporty walki (judo, karate, kickboxing, taekwondo) - Zagrzeb, Chorwacja - 20-23 lipca
Koszykówka - Aveiro, Portugalia - 23-30 lipca
Orientacja sportowa - St. Gallen, Szwajcaria - 24-27 sierpnia
Rugby 7 - Lizbona, Portugalia - 28-31 sierpnia
Golf - Ferrara, Włochy - 6-9 września
Wioślarstwo - Bydgoszcz, Polska - 7-10 września
Sporty plażowe (siatkówka plażowa, piłka ręczna plażowa) - Malaga, Hiszpania - 19-24 września

2. Zasady nominacji

2.1. W dyscyplinach zespołowych objętych programem AMP 2021/22

futsal K i M,
koszykówka K i M
koszykówka 3x3 K i M
piłka siatkowa K i M
piłka ręczna K i M
piłka nożna K i M
siatkówka plażowa K i M (w klasyfikacji indywidualnej par),

oraz dyscyplinach indywidualnych rozgrywanych w formacie drużynowym:

badminton (drużyny mieszane)
tenis K i M
tenis stołowy K i M

zespoły będą zgłaszane na podstawie kolejnych kryteriów:

a) medaliści klasyfikacji generalnej AMP z sezonu 2021/22 (I, II, III),
b) w przypadku braku zgłoszeń zespołów z pkt. a - pozostali chętni (w kolejności zgodnie z wynikami AMP 2021/22).

2.2. Dyscypliny indywidualne (z programu AMP 2021/22): judo, karate, wioślarstwo - kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą kaucji (do wyczerpania limitu zgłoszeń).

2.3. Piłka ręczna plażowa K i M, piłka wodna, golf, rugby 7, kickboxing, taekwondo, orientacja sportowa - kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą kaucji.

3. Terminy zgłoszeń

General entry (zgłoszenie wstępne)

15.02.2023 - dla imprez rozgrywanych w czerwcu / lipcu
15.03.2023 - dla imprez rozgrywanych w sierpniu / wrześniu

Quantitative entry (zgłoszenie ilościowe)

trzy miesiące przed rozpoczęciem poszczególnych zawodów

Individual entry (zgłoszenia indywidualne)

jeden miesiąc przed rozpoczęciem poszczególnych zawodów

Travel plan (plan przyjazdu i wyjazdu)

Jeden miesiąc przez rozpoczęciem poszczególnych zawodów.

Uwaga! Możliwość wypełnienia kolejnego zgłoszenia pojawia się dopiero po wysłaniu zgłoszenia wcześniejszego i wniesieniu oraz zaksięgowaniu przez EUSA/organizatorów związanych z nim opłat.

Uwaga! Do 15.03.2023 wydłużono zgłoszenia na AME w koszykówce 3x3, badmintonie, sportach walki, futsalu, tenisie stołowym, tenisie (tylko dla kobiet), siatkówce (tylko dla mężczyzn) i piłce wodnej. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

4. Procedura zgłoszeniowa

4.1 Zawodnicy sportów indywidualnych lub drużyny zainteresowane startem w Akademickich Mistrzostwach Europy 2023 zgłaszają się do działu sportu osobiście lub wysyłają maila na adres sport@azsawf.com

Klub AZS AWF Warszawa przesyła (drogą pocztową na adres Biura ZG AZS i mailową: sport@azs.pl) podpisaną i opieczętowaną deklarację udziału w AME 2023 (pobierz). Na podstawie otrzymanych deklaracji biuro ZG AZS zgłasza wybrane ekipy do EUSA (General entry).

Uwaga! Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z nominowaniem ekipy do AME 2023.

4.2 Wraz z General entry biuro ZG AZS wprowadza do systemu dane kierownika ekipy wskazanego w zgłoszeniu, który będzie odpowiedzialny za dalsze czynności. Osoba ta otrzymuje w dniu zgłoszenia (drogą mailową) login i hasło potrzebne do rejestrowania się w systemie EUSA. Osoby, które w poprzednich latach pełniły już funkcje kierowników ekip, korzystają z tych samych danych dostępu do systemu.

4.3 Zgodnie z dokumentem finansowym otrzymanym z biura ZG AZS wytypowany zespół dokonuje wpłaty kaucji bezpośrednio na konto EUSA, a następnie przesyła do biura ZG AZS najpóźniej na pięć dni przed upływem terminu general entry dowód tej wpłaty, potwierdzając tym samym chęć udziału w AME 2023.

4.4 Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia zespołu do udziału w AME 2023 jest zaksięgowanie kaucji przez EUSA i zmiana statusu zespołu w internetowym systemie zgłoszeń na "approved". Brak zmiany statusu może oznaczać wpisanie zespołu na listę rezerwowych i konieczność oczekiwania na ewentualne wolne miejsca.

4.5 Kolejnych zgłoszeń (quantitative entry, induvidual entry, travel plan i ewentualnie referee entry) i opłat (entry fee i participation fee oraz ewentualnie referee fee) dokonuje kierownik ekipy na konto wskazane przez organizatora w wyznaczonych przez niego terminach. Uwaga! Niedotrzymanie terminu zgłoszeń/wpłat może skutkować wycofaniem zespołu i przyjęciem innego z listy rezerwowych.

5. Koszty związane z udziałem

5.1 Wysokość kaucji:

3000 Euro - futsal, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, piłka wodna, rugby 7 (drużyna)
1000 Euro - badminton, piłka ręczna plażowa,
600 Euro - koszykówka 3x3, siatkówka plażowa, golf, tenis, tenis stołowy (drużyna)
300 Euro - orientacja sportowa, wioślarstwo, karate, judo, taekwondo, kickboxing, (kaucja za zgłoszenie uczelni bez względu na liczbę zawodniczek/ków)

Kaucja jest zaliczana na poczet opłat za pobyt. W przypadku ewentualnej rezygnacji po zgłoszeniu zespołu przez ZG AZS i potwierdzeniu uczestnictwa przez EUSA nie podlega zwrotowi. W przypadku terminowego wpłacenia kaucji i niezakwalifikowania zespołu przez EUSA kaucja zostanie zwrócona.

 

5.2 Koszty udziału

Koszty udziału w AME 2023 uczestnicy pokrywająindywidualnie z możliwym dofinansowaniem od Zarządu Głównego AZS w kwocie około 100 €/osoba. Warunki umożliwiające uzyskanie dofinansowania znajdują się w punkcie 6.

Stawka za osobodzień (participation fee) = 75 Euro

dotyczy każdego członka ekipy
kaucja jest zaliczana na poczet opłat za pobyt
50% lub 100% opłat za pobyt (po uwzględnieniu wpłaconej kaucji) jest wnoszonych wraz ze zgłoszeniem ilościowym (quantitative entry)
w przypadku wpłacenia 50% pozostała część wnoszona jest 2 tygodnie przed imprezą
długość pobytu = czas trwania turnieju + 2 dni (przyjazd, wyjazd)

Wpisowe od osoby (entry fee) = 50 Euro (wraz z quantitative entry)

Koszty sędziowskie: w przypadku koszykówki, piłki nożnej, futsalu i siatkówki zespoły mają obowiązek zapewnienia sędziego lub wniesienia opłaty 1000 Euro za jego brak; w przypadku piłki ręcznej organizatorzy zapewniają sędziów zewnętrznych i pobierają opłatę 300 Euro. W ww. przypadkach sędziowie są zwolnieni z opłat za pobyt. W przypadku siatkówki plażowej, judo, karate, taekwondo i piłki wodnej zespół ma prawo zabrać sędziego na własny koszt.

6. Dofinansowanie

Budżet na dofinansowanie udziału reprezentacji polskich uczelni w Akademickich Mistrzostwach Europy będzie zależny od środków pozyskanych na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz od innych partnerów/sponsorów.

Dofinansowaniem objęci są tylko medaliści klasyfikacji generalnej AMP 2021/22 – w grach zespołowych oraz indywidualni medaliści AMP (judo, karate, pływanie, wioślarstwo) oraz medaliści indywidualni IMP w para tenisie stołowym.
Dofinansowaniem objęta jest tylko jedna drużyna w danej dyscyplinie sportu (wyżej sklasyfikowana w AMP 2021/22).
W sportach indywidualnych z programu AMP (judo, karate, pływanie, wspinaczka sportowa) w pierwszej kolejności dofinansowani będą medaliści indywidualni klasyfikacji generalnej AMP w poszczególnych konkurencjach, kategoriach (nie dotyczy klasyfikacji drużynowej).
W przypadku braku zgłoszeń w danej dyscyplinie środki mogą zostać przekierowane na dofinansowanie udziału drugiego medalisty w innej dyscyplinie / lub proporcjonalnie zwiększone dofinansowanie pozostałych zgłoszonych.
W miarę możliwości finansowych i posiadanych na ten cel środków planowane jest dofinansowanie udziału w dyscyplinach sportowych spoza programu AMP.
Ostateczne kwoty dofinansowania zostaną określone po zamknięciu zgłoszeń wstępnych do AME 2023.

7. Prawo udziału w AME 2023

W AME 2023 mogą brać udział aktualni studenci i byli studenci, którzy ukończyli studia w roku 2022.

Uczestników obowiązuje limit wieku 17-30 lat (według zasady: wiek uczestnika = 2023 - rok urodzenia).

Do udziału w AME 2023 mogą być zgłoszeni jedynie studenci z uczelni, w których - zgodnie ze Statutem AZS - działają kluby AZS.

8. Kontakt

Zainteresowani udziałem w AME 2023 proszeni są o kontakt z działem sportu AZS AWF Warszawa tel. 512 268 275, mail: sport@azsawf.com