Pływanie

Pływanie

Najważniejsze informacje, wydarzenia i zdjęcia

 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Fotorelacje
Maj 2019
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
dziś
27 28 29 30 31    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
dziś
27 28 29 30 31
Maj 2019
Nie ma żadnych wydarzeń w tym miesiącu.
Newsletter AZS AWF

Grafik zajęć AQUA-SPORT AZS AWF WARSZAWA SWIM ACADEMY

Tor

Godzina

Termin

Grupa wiekowa

1. 17:00-17:30 Poniedziałek-Piątek

MINI (5-7 lat)

2. 17:00-17:30 Poniedziałek-Piątek

MIDI (7-10 lat)

3. 17:00-18:00 Poniedziałek-Piątek

SEMI (10-12 lat)

1., 2., 3. 20:00-21:30 Poniedziałek-Piątek

MASTERS (osoby dorosłe, różny stopień zaawansowania)
TRIATHLON (osoby dorosłe, różny stopień zaawansowania, treningi pływackie)

Karnety miesięczne AQUA-SPORT AZS AWF WARSZAWA SWIM ACADEMY

Kategoria wiekowa

1xtydzień/miesiąc

2xtydzień/miesiąc

3xtydzień/miesiąc

4xtydzień/miesiąc

5xtydzień/miesiąc

MINI (5-7 lat)
MIDI (7-10 lat)
120 240 350 460 570
SEMI (10-12 lat) 180 360 530 700 870
MASTERS
TRIATHLON
(osoby dorosłe)
240 480 710 940 1170
Regulamin AQUA-SPORT AZS AWF WARSZAWA SWIM ACADEMY

REGULAMIN

AQUA-SPORT AZS AWF WARSZAWA SWIM ACADEMY

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
 2. Organizator - Klub Sportowy AZS AWF Warszawa z siedzibą w Warszawie (01-813) przy ul. Marymonckiej 34 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000373912, NIP: 118-10-94-524;
 3. AQUA-SPORT AZS AWF WARSZAWA SWIM ACADEMY - nazwa kursu nauki pływania organizowanego przez Klub Sportowy AZS AWF Warszawa;
 4. Zajęcia - zajęcia nauki pływania organizowane przez Organizatora;
 5. Uczestnik - dziecko zgłoszone przez opiekuna i biorące udział w zajęciach pływackich;
 6. Opiekun - rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka;
 7. Składka członkowska - roczna składka członkowska klubowa zawierająca ubezpieczenie NNW;
 8. Opłata regulaminowa - miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach.
 9. Organizatorem zajęć sportowych jest Klub Sportowy AZS AWF Warszawa.
 10. Proces zapisu dziecka na Zajęcia odbywa się poprzez podpisanie odpowiednich dokumentów w siedzibie Organizatora oraz opłacenia Składki członkowskiej.
 11. Organizator zastrzega, iż ilość Uczestników w Zajęciach jest ograniczona.
 12. Warunkiem dokonania rejestracji dziecka przez opiekuna, o której mowa w pkt. 5 powyżej jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, gdyż udział Uczestnika w Zajęciach jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 13. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć były wykonywane zdjęcia bądź filmy z uczestnikami oraz, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach bądź filmach w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotnienia, wprowadzania do obrotu, udostępniania. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć.

§2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH

 1. Organizator zapewnia, iż:
 • w każdej grupie będzie wykwalifikowany trener z uprawnieniami do prowadzenia zajęć sportowych;
 • Zajęcia będą prowadzone na specjalistycznych obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie;
 • obiekty sportowe, na których będą odbywać się Zajęcia będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy.
 1. Decyzje dotyczącą przydziału Uczestnika do określonej grupy wiekowej podejmuje trener. Podczas kursu nauki pływania uczestnik może awansować do grupy wyżej lub niżej (dot. zawodników, którzy nie uczęszczają na zajęcia regularnie i nie robią postępów).
 2. Uczestnik podczas zajęć zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju (kostium/slipy, czepek, okularki, ręcznik, klapki, przybory kąpielowe).
 3. Opiekun jest osobą odpowiadającą za Uczestnika przed rozpoczęciem i po zakończeniu Zajęć. Opiekun ma możliwość pomocy w przebraniu uczestnika przed i po zajęciach. Opiekun nie może natomiast towarzyszyć uczestnikowi podczas wyznaczonych godzin zajęć.
 4. W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach istnieje możliwość odrabiania zajęć. Zajęcia z miesiąca bieżącego można odrabiać w miesiącu kolejnym w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Można odrobić nie więcej niż jedne zajęcia w danym miesiącu jeżeli zawodnik uczęszcza na zajęcia jeden raz w tygodniu, przy czym:
 • w grupie o jego poziomie zaawansowania jest wolne miejsce. Odrabianie dwóch i więcej zajęć wiąże się z ilością wykupionych zajęć w pakiecie,
 • uczęszcza na zajęcia co najmniej 3 miesiące,
 • ma opłacone składki w terminie.
 1. Opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia raz do roku badań lekarskich orzekających o braku przeciwwskazań do uprawniania sportu Uczestnika Zajęć, w trybie pilnym od rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach. W przypadku wygaśnięcia ważności badań lekarskich, Opiekun prawny zobowiązany jest do załączenia aktualnych badań w formie elektronicznej w indywidualnym panelu uczestnika, do którego organizator przekaże dostęp przy rejestracji.
 2. Niezależnie od przeprowadzenia powyższych badań lekarskich u Uczestnika, Opiekun prawny zobowiązany jest przed wzięciem przez Uczestnika udział w pierwszych Zajęciach - do wypełnienia, podpisania i dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika w celu zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych kontuzji lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w braniu udziału przez Uczestnika w zajęciach sportowych. W przypadku nie dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia, o którym mowa powyżej, przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału przez Uczestnika w Zajęciach.
 3. Opiekunowie prawni Uczestników Zajęć proszeni są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich stwierdzonych u Uczestnika chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach sportowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika oraz jego udziału w Zajęciach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwoływania Zajęć z przyczyn nie zależnych od Organizatora. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których wynajmowany obiekt nie spełnia warunków do prowadzenia zajęć i został wyłączony z użytku.
 7. Każdego uczestnika Zajęć obowiązuję przestrzeganie regulaminu pływalni, który jest wywieszony przy wejściu na zajęcia. Regulamin zostanie odczytany dla każdego zawodnika na pierwszych zajęciach.

§3

OPŁATY

 1. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty regulaminowej zgodnie z cennikiem AQUA-SPORT AZS AWF WARSZAWA SWIM ACADEMY do 10-tego dnia każdego miesiąca oraz wstępnej składki członkowskiej wraz z ubezpieczeniem w wysokości 50 zł.
 2. Brak dokonania stosownych opłat w terminie lub niedopłaty będą skutkował wydaleniem uczestnika z zajęć.

§4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zajęć, zgodnie z:
 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883;
 • Rozporządzeniem Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (U. 2004 nr 100 poz. 1024); 
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/.
 1. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów prawnych Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora Zajęć (Klub Sportowy AZS AWF Warszawa z siedzibą w Warszawie 01-813, ul. Marymoncka 34) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji, rozwoju i przeprowadzenia Zajęć, to jest w celu rejestracji, identyfikacji Uczestnika Zajęć oraz zgłoszeń Uczestnika w zawodach sportowych.
 2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Opiekun prawny Uczestnika Zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo nieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadku wskazanych przez prawo.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa) oraz na stronie internetowej Organizatora: azsawf.com/sekcje-sportowe/plywanie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia przyjmujemy drogą mailową pod adresem: swimacademy@azsawf.com.

Sztab szkoleniowy sekcji pływania

Maciej Certa
Trener
Paweł Słomiński
Członek Zarządu / Trener koordynator pływania

Czytaj więcej

Paweł Słomiński
Członek Zarządu / Trener koordynator pływania

Trener koordynator sekcji pływania, trener m.in. Otylii Jędrzejczak, Pawła Korzeniowskiego i Radosława Kawęckiego.

Schowaj

Zawodnicy sekcji pływania

Jan Suchan
Dominika Janiszewska
Marcin Kaczmarski
Dominik Ciężkowski
Adam Dubiel
Bartłomiej Roguski
Radosław Kawęcki
Zawodnik

Czytaj więcej

Radosław Kawęcki
Zawodnik

Radosław Kawęcki

Schowaj

Rekordy sekcji

MĘŻCZYŹNI - PŁYWALNIA 50 METROWA

MĘŻCZYŹNI - PŁYWALNIA 50 METROWA

Dystans

Nazwisko

Imię

Czas

Rocznik

Miejsce

Data

50 dowolny

Gąsior

Łukasz

22.08

1986

Ostrowiec Św.

21.05.2009

100 dowolny

Korzeniowski

Paweł

48.55

1985

Kazań (RUS)

5.08.2015

200 dowolny

Korzeniowski

Paweł

1:46.59

1985

Rzym (ITA)

31.07.2009

400 dowolny

Korzeniowski

Paweł

3:47.70

1985

Eindhoven (NED)

18.03.2008

800 dowolny

Korzeniowski

Paweł

7:53.67

1985

Ostrowiec Św.

17.05.2008

1500 dowolny

Korzeniowski

Paweł

15:18.25

1985

Gorzów Wlkp.

2.12.2007

50 motylkowy

Korzeniowski

Paweł

23.90

1985

Szczecin

31.05.2015

100 motylkowy

Korzeniowski

Paweł

51.46

1985

Kazań (RUS)

8.08.2015

200 motylkowy

Korzeniowski

Paweł

1:53.23

1985

Rzym (ITA)

29.07.2009

50 klasyczny

Roguski

Bartłomiej

28.43

1993

Glasgow (GBR)

07.08.2018

100 klasyczny

Roguski

Bartłomiej

1:01.76

1993

Łódź

27.05.2018

200 klasyczny

Roguski

Bartłomiej

2:11.32

1993

Glasgow (GBR)

05.08.2018

50 grzbietowy

Kawęcki

Radosław

25.61

1991

Szczecin

30.05.2015

100 grzbietowy

Kawęcki

Radosław

53.90

1991

Kazań (RUS)

9.08.2015

200 grzbietowy

Kawęcki

Radosław

1:54.55

1991

Kazań (RUS)

7.08.2015

200 zmienny

Korzeniowski

Paweł

2:01.85

1985

Ostrowiec Św.

23.05.2009

400 zmienny

Korzeniowski

Paweł

4:16.52

1985

Ostrowiec Św.

20.05.2011

MĘŻCZYŹNI - PŁYWALNIA 25 METROWA

MĘŻCZYŹNI - PŁYWALNIA 25 METROWA

Dystans

Nazwisko

Imię

Czas

Rocznik

Miejsce

Data

50 dowolny

Gąsior

Łukasz

21.79

1986

Gorzów Wlkp.

26.11.2009

100 dowolny

Korzeniowski

Paweł

47.32

1985

Ostrowiec Św.

20.12.2014

200 dowolny

Korzeniowski

Paweł

1:42.10

1985

Istambuł (TUR)

13.12.2009

400 dowolny

Korzeniowski

Paweł

3:37.78

1985

Gorzów Wlkp.

26.11.2009

800 dowolny

Korzeniowski

Paweł

7:39.05

1985

Łódź

24.10.2009

1500 dowolny

Korzeniowski

Paweł

14:54.28

1985

Gorzów Wlkp.

27.11.2005

50 motylkowy

Korzeniowski

Paweł

23.18

1985

Doha (QAT)

5.12.2014

100 motylkowy

Korzeniowski

Paweł

50.40

1985

Doha (QAT)

3.12.2014

200 motylkowy

Korzeniowski

Paweł

1:50.13

1985

Istambuł (TUR)

12.12.2009

50 klasyczny

Roguski

Bartłomiej

27.34

1993

Lublin

15.12.2016

100 klasyczny

Roguski

Bartłomiej

58.22

1993

Lublin

17.12.2016

200 klasyczny

Roguski

Bartłomiej
2.06.25

1993

Łódź
22.12.2017

50 grzbietowy

Kawęcki

Radosław

23.28

1991

Lublin

18.12.2015

100 grzbietowy

Kawęcki

Radosław

49.23

1991

Lublin

21.12.2014

200 grzbietowy

Kawęcki

Radosław

1:47.38

1991

Doha (QAT)

20.12.2015

100 zmienny

Korzeniowski

Paweł

53.21

1985

Ostrowiec Św.

21.12.2014

200 zmienny

Korzeniowski

Paweł

1:55.54

1985

Eindhoven (NED)

8.08.2013

400 zmienny

Korzeniowski

Paweł

4:06.78

1985

Singapur (SIN)

5.11.2013

KOBIETY - PŁYWALNIA 50 METROWA

KOBIETY - PŁYWALNIA 50 METROWA

Dystans

Nazwisko

Imię

Czas

Rocznik

Miejsce

Data

50 dowolny

Ptasińska

Katarzyna

26.20

1990

Olsztyn

12.05.2012

100 dowolny

Jędrzejczak

Otylia

55.73

1983

Berlin (GER)

30.07.2002

200 dowolny

Jędrzejczak

Otylia

1:57.15

1983

Budapeszt (HUN)

30.08.2006

400 dowolny

Jędrzejczak

Otylia

4:04.23

1983

Melbourne (AUS)

25.03.2007

800 dowolny

Jędrzejczak

Otylia

8:35.73

1983

Ostrowiec Św.

17.05.2008

1500 dowolny

Janiszewska

Dominika

17:08.12

1999

Hodmezovasarhely (HUN)

08.07.2016

50 motylkowy

Jędrzejczak

Otylia

27.64

1983

Madryt (ESP)

5.02.2012

100 motylkowy

Jędrzejczak

Otylia

57.84

1983

Ateny (GRE)

14.08.2004

200 motylkowy

Jędrzejczak

Otylia

2:05.61

1983

Montreal (CAN)

28.07.2005

50 klasyczny

Hallmann

Weronika

31.39

2000

Łódź

25.05.2018

100 klasyczny

Hallmann

Weronika

1:08.25

2000

Łódź

27.05.2018

200 klasyczny

Hallmann

Weronika

2:29.43

2000

Gliwice

27.07.2018

50 grzbietowy

Górecka

Weronika

30.43

2000

Warszawa

12.05.2018

100 grzbietowy

Jędrzejczak

Otylia

1:03.30

1983

Ostrowiec Św.

6.04.2008

200 grzbietowy

Górecka

Weronika

2:13.35

2000

Łódź

24.05.2018

200 zmienny

Jędrzejczak

Otylia

2:14.06

1983

Chiba (JPN)

24.08.2007

400 zmienny

Szczepaniak

Karolina

4:45.13

1992

Rzym (ITA)

2.08.2009

KOBIETY - PŁYWALNIA 25 METROWA

KOBIETY - PŁYWALNIA 25 METROWA

Dystans

Nazwisko

Imię

Czas

Rocznik

Miejsce

Data

50 dowolny

Ptasińska

Katarzyna

26.26

1990

Ostrowiec Św.

22.12.2012

100 dowolny

Barzycka

Paulina

54.63

1986

Gorzów Wlkp.

26.11.2005

200 dowolny

Jędrzejczak

Otylia

1:54.39

1983

Helsinki (FIN)

10.12.2006

400 dowolny

Barzycka

Paulina

4:05.77

1986

Gorzów Wlkp.

26.11.2005

800 dowolny

Jędrzejczak

Otylia

8:26.19

1983

Płock

1.02.2004

1500 dowolny

Janiszewska

Dominika

16:39.51

1999

Olsztyn

17.12.2016

50 motylkowy

Szczepaniak

Karolina

27.16

1992

Gorzów Wlkp.

27.11.2009

100 motylkowy

Jędrzejczak

Otylia

57.54

1983

Debreczyn (HUN)

15.12.2007

200 motylkowy

Jędrzejczak

Otylia

2:03.53

1983

Debreczyn (HUN)

13.12.2007

50 klasyczny

Hallmann
Weronika
30.33

2000

Łódź

19.12.2017

100 klasyczny

Hallmann

Weronika

1:07.10

2000

Lublin
19.12.2015

200 klasyczny

Paluszek

Weronika

2:23.31
  Lublin
18.12.2015

50 grzbietowy

Górecka

Weronika

28.56

2000

Łódź
21.12.2017

100 grzbietowy

Górecka

Weronika

1:00.30

2000

Łódź
20.12.2017

200 grzbietowy

Jędrzejczak

Otylia

2:10.15

1983

Łódź

20.10.2007

200 grzbietowy

Górecka
Weronika

2:10.15

2000 Łódź
22.12.2017

100 zmienny

Braszkiewicz

Agnieszka

1:03.38

1981

Walencja

15.12.2000

200 zmienny

Jędrzejczak

Otylia

2:10.06

1983

Sztokholm (SWE)

13.11.2007

400 zmienny

Jędrzejczak

Otylia

4:36.72

1983

Ciechanów

16.12.2006