Dziecięcy Uniwersytet Sportu

O projekcie

Dziecięcy Uniwersytet Sportu to społeczny projekt realizowany przez Klub Sportowy AZS AWF Warszawa mający na celu aktywizację fizyczną dzieci w wieku szkolnym oraz wzrost świadomości dzieci i ich rodziców dotyczący sportu.

Projekt realizowany jest we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego oraz dofinansowany przez m.st. Warszawa w ramach programu "Aktywny Warszawiak"

Dla kogo?

To projekt dla dzieci w wieku szkolnym, realizowany w dwóch semestrach.

Semestr letni w okresie marzec - czerwiec 2017 realizowany jest dla dzieci z klas 4-6.

Semestr zimowy w okresie listopad - grudzień 2017 realizowany jest dla dzieci z klas 1-3.

W projekcie mogą uczestniczyć dzieci oraz rodzice tych dzieci zainteresowani aktywnością fizyczną swojego dziecka, możliwością poznania różnych dyscyplin sportu oraz ewentualną karierą sportową dziecka.

Program

Program Dziecięcego Uniwersytetu Sportu zakłada prowadzenie zajęć według poniższego schematu:

 • 45 minut wykład dla dzieci (przy ewentualnej obecności rodziców)
 • 1 h zajęć sportowych dla dzieci
 • 1 h wykładów dla rodziców
 • Zajęcia sportowe dla dzieci będą obejmowały takie dyscypliny jak lekka atletyka, piłka siatkowa, piłka ręczna, taekwondo olimpijskie, judo, zapasy, rugby.

Tematyka wykładów dla dzieci oraz dla rodziców:

 • wstęp do aktywności fizycznej
 • racjonalne sposoby odżywiania
 • psychologia sportu
 • prewencje dotyczące postawy u dzieci, bóle kręgosłupa - jak zapobiegać
Terminy zjazdów

 

Zajęcia w Dziecięcym Uniwersytecie Sportu odbywać się będą w formie weekendowych zjazdów w sobotę i niedzielę.

Semestr zimowy:

 • I zjazd 4-5.11
 • II zjazd 18-19.11
 • III zjazd 2-3.12
 • IV zjazd 16-17.12
Opłaty

Opłata za cały semestr zajęć tj. 8 wykładów oraz 8 treningów w różnych dyscyplinach sportu wynosi 100 zł od dziecka. 

Opłata dokonywana jest na konto Klubu AZS AWF Warszawa: 91 1090 1014 0000 0000 0301 4413

Tytułem: DUS_imię + nazwisko dziecka

Zgłoszenia

Zgłoszenia dzieci dokonywane są poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz dokonanie opłaty po otrzymaniu potwierdzenia wolnych miejsc na dany semestr.

Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU "DZIECIĘCY UNIWERSYTET SPORTU"

1.     Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oznaczają:

a)      "Organizator" - Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000373912, NIP 1181094524, REGON 012669716.

b)     "Uczestnik" - osoba fizyczna biorąca udział w projekcie tj. dziecko w wieku szkolnym, którego rodzic lub prawny opiekun wypełnił formularz zgłoszeniowy i opłacił czesne.

c)     "Partnerzy" - Miasto Stołeczne Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie.

d)     "Projekt" - Dziecięcy Uniwersytet Sportu.

e)     "Czesne" - opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne i sportowe.

f)      "Semestr" - okres czasu, w którym odbywać się będą zajęcia.

g)     "Wykłady" - zajęcia dydaktyczne organizowane dla uczestników i ich rodziców.

h)     "Zjazd" - wybrany dzień przez organizatora, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia sportowe.

i)      "Indeks" - dokument uczestnika potwierdzający odbycie poszczególnych zajęć organizowanych w ramach projektu.

 

2.     Uczestnictwo

a)     Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i odpłatne.

b)     Uczestnikiem projektu może być każda osoba fizyczna w wieku szkolnym, której rodzic bądź opiekun prawny zaakceptował regulamin, wypełnił formularz zgłoszeniowy przedstawiony przez organizatora wyrażając zgodę na zapisy w nim zawarte oraz uiścił opłatę.

c)     Każdy uczestnik bierze udział w projekcie na własną odpowiedzialność. Organizator ani partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem uczestnika w projekcie.

 

3.     Czas trwania projektu

a)     Projekt odbywać się będzie od marca do grudnia b.r. z podziałem na dwa semestry:

- letni (marzec-czerwiec) dla dzieci w klasach 4-6

- zimowy (listopad-grudzień) dla dzieci w klasach 1-3

 

4.     Organizacja zajęć

a)     Planowane terminy zjazdów w semestrze letnim: 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 14.05, 28.05, 04.06, 10.06.

b)     Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym zostaną podane przez organizatora w październiku b.r.

c)     Organizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz jej odwołania bez konieczności podania przyczyny.

d)     Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie wykładów przez specjalistów w danej dziedzinie naukowej, w salach dydaktycznych na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

e)     Zajęcia sportowe będą prowadzone przez trenerów i instruktorów zatrudnionych w Klubie Sportowym AZS AWF Warszawa na profesjonalnych obiektach na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

f)      W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne i zajęcia sportowe dla uczestników będą prowadzone w wymiarze co najmniej 14 godzin, t.j.:

- 8 godzin zajęć dydaktycznych (1 h=45 min)

- 8 godzin zajęć sportowych (1 h=60 minut)

g)     Dla rodziców uczestników projektu przewidziane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w jednostce godzinowej 1 h= 60 min. Zajęcia prowadzone będą równolegle z zajęcia sportowymi uczestników.

h)     Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych rodziców jest dobrowolne.

 

5.     Zgłoszenia

W celu zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w Projekcie należy:

a)     wypełnić formularz dostępny na stronie Dziecięcy Uniwersytet Sportu

b)     po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia zgłoszenia dokonać opłaty czesnego w wysokości 100 zł/semestr na konto i według instrukcji podanych w wiadomości. Potwierdzenie zostanie wysłane do 24 godzin po dokonaniu zgłoszenia.

 

6.     Zaliczenia i egzaminy

Każdy uczestnik projektu otrzyma indeks, w którym będzie zbierał potwierdzenia udziału w zajęciach. Projekt ma charakter edukacyjny, Organizator nie przewiduje egzaminów zaliczeniowych z przedmiotów i na koniec semestru.

 

7.     Rezygnacja z projektu

a)     Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestniczenia w projekcie w dowolnym terminie, bez podania przyczyny rezygnacji.

b)     Rezygnacji będzie można dokonać poprzez wiadomość e-mail na skrzynkę pocztową podaną w danych kontaktowych organizatora z potwierdzeniem przeczytania wiadomości.

c)     W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego semestru tj. 26.03 – semestr letni, 4.11 - semestr zimowy, przysługuje mu zwrot opłaty za czesne przelewem na konto wskazane przez uczestnika.

d)     W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania semestru, zwrot opłaty nie będzie możliwy.

 

8.     Postanowienia końcowe

a)     Organizator projektu uprawniony jest do dokonania zmian regulaminu w czasie trwania projektu. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej organizatora.

b)     Treść regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej organizatora w dedykowanej zakładce z nazwą projektu.

c)     Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z akcją jest prawo polskie.

d)     Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane ostatecznie przez organizatora projektu.

 

9.     Kontakt do Organizatora:

Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa

ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Karol Daniluk

e-mail: sport@azsawf.com

tel: 500-226-908

Najczęściej zadawane pytania

Czy rodzice muszą uczestniczyć w wykładach?

Nie. Wykłady są dobrowolne dla rodziców.