Walny Zjazd 2017

Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Klubu AZS AWF Warszawa

Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Klubu AZS AWF Warszawa odbędzie się 25 października 2017 roku w siedzibie Klubu (Marymoncka 34 - Pawilon 43) w I terminie o godzinie 17:00, w II terminie o godzinie 17:15.

Jedynym kandydatem na stanowiska Prezesa Klubu jest obecnie urzędujący Maciej Hartfil.

Klucz wyborczy delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS AWF Warszawa 2017
  • Każda sekcja (futsalu kobiet, jeździecka, judo, lekkiej atletyki, pływania, piłki ręcznej, piłki siatkowej, rugby, floretu, szabli, szpady, taekwondo olimpijskiego, wioślarstwa, zapasów, sportu akademickiego) ma prawo do 3 delegatów niezależnie od liczby członków;
  • Sekcje sportu wyczynowego, których zawodnicy w okresie obecnej kadencji władz zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, w kategorii seniorów mają prawo do wystawienia dodatkowych 3 delegatów.
  • Sekcje sportu wyczynowego, których zawodnicy w okresie obecnej kadencji władz zdobyli medal mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, w kategorii młodzieżowca mają prawo do wystawienia dodatkowego 1 delegata.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd kluczem wyborczym poszczególnym sekcjom przysługuje nastepująca liczba delegatów:

Futsal – 3 osoby

Jeździectwo – 3 osoby

Judo – 3 osoby

Lekka atletyka – 7 osób

Piłka ręczna – 3 osoby

Piłka siatkowa – 3 osoby

Pływanie – 7 osób

Rugby – 3 osoby

Floret – 4 osoby

Szabla – 4 osoby

Szpada – 7 osób

Taekwondo olimpijskie – 7 osób

Wioślarstwo – 7 osób

Zapasy – 4 osoby

Sekcja uczelniana – 3 osoby.

Propozycje zmian w Statucie Klubu

dotychczasową treść „STATUT KLUBU SPORTOWEGO AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE”

zastąpić słowami „STATUT KLUBU SPORTOWEGO AZS AWF WARSZAWA”

  § 1

wykreślić treść  „Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, posługujący się skrótem Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa i zwany w treści Statutu Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa”

 § 1

dotychczasową treść „Klub Sportowy AZS AWF Warszawa działa jako stowarzyszenie na podstawie niniejszego Statutu oraz ustawy o sporcie.”

zastąpić słowami „Klub Sportowy AZS AWF Warszawa działa jako stowarzyszenie na podstawie niniejszego Statutu, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie.”

 § 2

dotychczasową treść „Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa jest organizacją sportu akademickiego działająca w środowisku  młodzieży uczącej się na terenie Polski, a siedzibą Klubu jest m. st. Warszawa.”

zastąpić słowami „Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa jest organizacją sportową o zasięgu ogólnopolskim, a siedzibą Klubu jest m. st. Warszawa.

 § 4 pkt. 1

dotychczasową treść „Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa jest członkiem Akademickiego Związku Sportowego.”

zastąpić słowami „Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa może być członkiem Akademickiego Związku Sportowego lub związku stowarzyszeń”

 § 5

dotychczasową treść „Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa współdziała ściśle z władzami Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, zwanej w treści Statutu Uczelnią, oraz organizacjami młodzieżowymi i sportowymi Uczelni.”

zastąpić słowami „Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa współdziała ściśle z władzami Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, zwanej w treści Statutu Uczelnią, oraz innymi organizacjami.”

 § 6 pkt. 1

dotychczasową treść „Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa używa barw Akademickiego Związku Sportowego.”

zastąpić słowami „Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa używa barw biało – zielonych”

 § 6 pkt. 2

dotychczasową treść „Klub AZS-AWF Warszawa używa pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i nazwą na obwodzie: Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, oraz pieczęcią  podłużną,  nazwą skróconą, adresem , numerami REGON i NIP.”

 zastąpić słowami „Klub AZS-AWF Warszawa używa pieczęci okrągłej z godłem Klubu w środku i nazwą na obwodzie: Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, oraz pieczęcią  podłużną, adresem , numerami REGON i NIP.”

 § 7 ppkt. 2

wykreślić  treść „w środowisku akademickim i szkolnym”

 § 7

dodać ppkt 5 o treścidziałanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,”

 § 7

dodać ppkt 6 o treścidziałanie na rzecz organizacji wolontariatu,”

 § 7

dodać ppkt 7 o treścidziałania na rzecz sportu niepełnosprawnych,”

 § 7

dodać ppkt 8 o treściprzeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi,”

 § 7

dodać ppkt 9 o treścipropagowanie i upowszechnianie zasad olimpizmu, idei oraz edukacji olimpijskiej, postaw sportowych fair play.”

 § 18 ppkt. 1

dotychczasową treść „przestrzegać postanowień Statutu AZS, Statutu Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa   oraz Uchwał AZS i Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa,”

zastąpić słowami „przestrzegać postanowień Statutu Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa   oraz Uchwał Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa,”

 § 18 ppkt. 2

wykreślić  treść „AZS”

 § 18 ppkt. 4

dotychczasową treść „czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym AZS,”

zastąpić słowami „czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa,”

 § 19

dotychczasową treść „Członkowie honorowi i wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do rozwoju sportu akademickiego i realizacji celów statutowych AZS i Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa.”

zastąpić słowami „„Członkowie honorowi i wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do rozwoju sportu akademickiego i realizacji celów statutowych Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa.”

 § 22 pkt. 3 ppkt. a

dodać treść „i członków Zarządu”

 § 24 pkt. 1 ppkt. a

dotychczasową treść „z głosem decydującym członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestnicy powyżej 16 roku życia z tym, że każdy uprawniony ma jeden głos. Jeżeli liczba członków zwyczajnych i członków uczestników powyżej 16 roku życia, Klubu Sportowego AZS-AWF Warszawa przekracza 200 osób wówczas z głosem decydującym udział biorą delegaci powyżej 16 roku życia wybrani wg. klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Klubu uwzględniającego wyniki sekcji sportu kwalifikowanego,

zastąpić słowami „z głosem decydującym członkowie zwyczajni z tym, że każdy uprawniony ma jeden głos. Jeżeli liczba członków zwyczajnych i członków uczestników powyżej 16 roku życia, Klubu Sportowego AZS-AWF Warszawa przekracza 200 osób wówczas z głosem decydującym udział biorą delegaci powyżej 18 roku życia wybrani wg. klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Klubu uwzględniającego wyniki sekcji sportu wyczynowego,”

 § 25 pkt. 4 ppkt. a

wykreślić treść „Krajowego Zjazdu AZS, Zarządu AZS, oraz”

 § 25 pkt. 4 ppkt. a

dotychczasową treść „Nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów AZS naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę AZS stanowi przewinienie koleżeńskie.”

zastąpić słowami „Nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa stanowi przewinienie koleżeńskie.”

 § 31 pkt. 6

dotychczasową treść „Roczne sprawozdanie finansowe Klubu podpisują osoby wymienione w pkt 5.”

zastąpić słowami „Roczne sprawozdanie finansowe Klubu podpisują wszyscy członkowie Zarządu.”