5000 powodów by ćwiczyć

5000 powodów by ćwiczyć

Komunikat - Dogrywka #5

Komunikat - Dogrywka #5
Pobierz

Wyniki - Dogrywka #4

Komunikat - Dogrywka #4

Komunikat - Dogrywka #4
Pobierz

Wyniki - Dogrywka #3

Videorelacja - Dogrywka #3

Dogrywka #2 - wyniki
Miejsce Przedszkole Dystans w metrach Uczestnicy
1. Przedszkole 340 Kasztanowego Ludka 48 595 37
2. Przedszkole 240 im. Polskich Olimpijczyków 46 871 55
3. Przedszkole 181 Wesołe Nutki 45 144 24
4. Przedszkole 421 44 079 35
5. Przedszkole 49 Pluszowy Miś 40 719 11
6. Przedszkole 306 Mali Optymiści 38 800 9
7. Przedszkole 97 Leśna Polanka 37 809 18
8. Przedszkole 272 Misia Uszatka 37 194 11
9. Przedszkole 327 Kolorowa Kraina 30 666 2
10. Przedszkole 307 Wesołe Ekoludki 18 206 2
    388 083 204

Dlaczego to robimy?

 • aby zachęcić do podjęcia aktywności fizycznej i regularnego jej uprawiania
 • aby integrować społeczność Bielan
 • aby wspierać bielańskie przedszkola w kształtowaniu nawyków aktywnego spędzania czasu
Krok po kroku
 1. Odpowiedz sobie na pytanie : Czy CHCĘ pomóc sobie i innym jednocześnie?
 2. Twoje dziecko bierze z Ciebie przykład.

Nie musisz uprawiać sportu wyczynowo, nie musisz biegać po 10 km dziennie. Wystarczy, że zamiast siedzieć w domu, pójdziecie razem na spacer, na basen czy do sklepu pojedziecie na rowerze.

WSZYSTKO SIĘ LICZY! Teraz jest świetna okazja, by RAZEM zrobić coś dla siebie i dla innych. To proste!

 1. Już wiesz, że chcesz? Świetnie, cieszymy się! Wypełnij internetowy Formularz Zgłoszeniowy i dołącz do akcji. Skąd go wziąć?
 • Dostępny jest na naszej stronie internetowej: http://www.azsawf.com/5000
 • Prawdopodobnie link do formularza jest również w Twojej skrzynce e-mail w korespondencji z przedszkola
 • Prawdopodobnie link do formularza jest dostępny również na stronie internetowej przedszkola
 1. Znasz Endomondo? W takim razie dalej masz już z górki. Pamiętaj tylko aby w kwestionariuszu podać mail, którym posługujesz się w Endomondo. Zaakceptuj nasze zaproszenie do dołączenia do rywalizacji i od tej pory zbieraj spalone kalorie na korzyść „swojego” przedszkola. Rywalizacja trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego z miesięcy: luty, marzec, kwiecień, maj. Wystarczy, że raz wypełnisz formularz a zaproszenie do rywalizacji w kolejnym miesiącu dostaniesz automatycznie.
 2. Endomondo? „Pierwsze słyszę…” To aplikacja dostępna na smartfony oraz w wersji strony www, dzięki której możesz rejestrować swoje treningi i zbierać kalorie do wspólnej puli. W kwestionariuszu osobowym wpisałeś/aś e-mail. Na ten adres wyślemy Ci zaproszenie do rywalizacji. Kliknij w link. Będziesz poproszony/na o rejestrację w Endomondo. Zrób to. To nic nie kosztuje, jest intuicyjne i proste.
 3. Zrób pierwszy trening, zarejestruj go bezpośrednio na aplikacji w smartfonie lub na innym urządzeniu (zegarek, opaska mierząca aktywność, licznik rowerowy, itp.) Dodaj plik do aplikacji Endomondo i spalaj kalorie w walce o lepsze zdrowie, samopoczucie i o pieniądze na sprzęt sportowy dla Twojego przedszkola!
 4. W rywalizacji na Endomondo zobaczysz wynik będący sumą spalonych kalorii przez uczestników z Twojego przedszkola. Chcesz wiedzieć jak idzie konkurencji? Będziemy publikować zestawienia i rankingi na fanpage’u fb.com/dzieciecaakademiasportu
Regulamin akcji "5000 powodów by ćwiczyć"

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oznaczają:

a. "Akcja" - akcja społeczna "5000 powodów by ćwiczyć", prowadzona w ramach Dziecięcej Akademii Sportu na zasadach określonych w regulaminie,

b. "Organizator" - Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000373912, NIP 1181094524, REGON 012669716.

c. "Beneficjent" - zwycięskie przedszkola uczestniczące w projekcie Dziecięca Akademia Sportu

d. "Uczestnik" - osoba fizyczna biorąca udział w akcji:

- rodzic lub prawny opiekun dziecka uczęszczającego do jednego z przedszkoli biorących udział w projekcie Dziecięca Akademia Sportu, która wypełniła formularz zgłoszeniowy

- nauczyciel/opiekun pracujący w przedszkolu biorącym udział w projekcie Dziecięca Akademia Sportu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy.

e. "Partnerzy" - Polski Komitet Olimpijski, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Dzielnica Bielany m.st. Warszawy, Fundacja Lotto "Milion Marzeń", Fundacja PZU, Coimpex Sp. z o.o., Centrum Medyczne Damiana, TVP 3 Warszawa

f. "Projekt" - Dziecięca Akademia Sportu

g. "Podmiot zewnętrzny" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nie będąca organizatorem, beneficjentem ani partnerem.

h. "Aplikacja" - aplikacja mobilna Endomondo

i. "Kalorie" - liczba kalorii spalonych przez uczestników zgodnie z zasadami akcji oraz w sposób zgodny z odpowiednią dyscypliną sportową i odnotowana w aplikacji Endomondo, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników.

j. "Dyscypliny" - dyscypliny sportowe i rekreacyjne, z których wyniki będą uwzględniane przy obliczaniu spalonych przez uczestników kalorii, dostępne w katalogu dyscyplin aplikacji Endomondo

k. "Dogrywka" - jednodniowe wydarzenia rekreacyjno-sportowe, w konkretnej dyscyplinie, przygotowane przez Organizatora, w których będzie możliwość wygrania dodatkowych nagród dla przedszkola. Terminy wydarzeń oraz szczegóły zostaną podane w osobnych komunikatach.

l. "Kwota wsparcia" - ostateczna kwota, którą organizator akcji zobowiązuje się przekazać na rzecz zwycięzcy akcji

2. Celami akcji są:

a. promowanie aktywności fizycznej,

b. udzielenie wsparcia przedszkolom uczestniczącym w projekcie Dziecięca Akademia Sportu

c. integracja lokalnej społeczności Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

3. Organizator akcji, na zasadach określonych w regulaminie, po zakończeniu akcji, przekaże beneficjentom kwotę wsparcia w wysokości 13 000 PLN z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego według klucza:

1. Comiesięczna rywalizacja prowadzona przy użyciu aplikacji Endomondo, w miesiącach luty, marzec, kwiecień, maj:

miejsce w comiesięcznej rywalizacji                 1 000 PLN

miejsce w comiesięcznej rywalizacji                 600 PLN

miejsce w comiesięcznej rywalizacji                 400 PLN

2. Pięć Dogrywek odbywających się w trakcie trwania akcji, według następującego klucza dla każdej Dogrywki:

 • miejsce - 500 PLN
 • miejsce - 300 PLN
 • miejsce - 200 PLN

 

4. Uczestnictwo

a. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i bezpłatne.

b. Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała regulamin, wypełniła formularz zgłoszeniowy przedstawiony przez organizatora wyrażając zgodę na zapisy w nim zawarte.

c. Rejestracja uczestników odbywa się przez wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie www.azsawf.com/5000 a następnie przez zalogowanie/rejestrację w aplikacji Endomondo po otrzymaniu zaproszenia do rywalizacji na adres poczty e-mail podany w kwestionariuszu.

d. Każdy uczestnik bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność. Organizator ani partnerzy akcji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem uczestnika w akcji.

e. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w akcji poprzez zaprzestanie dodawania aktywności za pośrednictwem aplikacji.

f. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w akcji, spalone i wprowadzone kalorie nie przepadają i są zaliczane.

5. Zasady spalania kalorii

a. Uczestnicy akcji mogą realizować swoją aktywność fizyczną i uczestniczyć w akcji w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

b. Rejestracja spalonych kalorii odbywać się będzie przy pomocy aplikacji Endomondo, na zasadach określonych przez aplikację dotyczących możliwości dodawania wykonanych treningów.

c. Wprowadzone spalone kalorie danego uczestnika są przypisywane odpowiedniemu przedszkolu i sumowane.

d. Zwycięzcą rywalizacji jest to przedszkole, które w dniu zakończenia uzbiera najwięcej spalonych kalorii.

e. Organizator zastrzega sobie możliwość rozlosowania dodatkowych indywidualnych nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników Akcji.

6. Czas trwania akcji

a. Akcja odbywać się będzie w terminie od 1 lutego do 31 maja b.r.

b. Organizator akcji zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz jej odwołania bez konieczności podania przyczyny.

c. W czasie trwania akcji informacje na temat spalonych kalorii będą zamieszczane publikowane i widoczne za pośrednictwem portalu Facebook na funpage'u akcji.

7. Kwota zostanie przekazana przez organizatora na rzecz beneficjentom w terminie do 30 dni od dnia zakończenia akcji.

8. Postanowienia końcowe

a. Organizator akcji uprawniony jest do dokonania zmian regulaminu w czasie trwania akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej organizatora.

b. Treść regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronie akcji w portalu Facebook.

c. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z akcją jest prawo polskie.

d. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane ostatecznie przez organizatora akcji.

9. Kontakt do Organizatora:

Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa

Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Karol Daniluk

e-mail: sport@azsawf.com

tel: 500-226-908